Follow

Maybe my favourite line of Dutch:

De Russen zijn gebelgd en de Belgen zijn gerust

@levisan Ja, maar gebelgd is een beetje oud nederlands. Niemand gebruikt dat meer. 😀

@MartinJJ @levisan ik heb dat woord nog nooit gehoord (en ik ben Belg).
Wat betekent of betekende dat?

@wdelaet @levisan En dat terwijl Belgen een nog veel uitgebreidere woordenschat dan ons hebben 😵

Het betekend zoiets als gekwetst, boos, kwaad, verontwaardigd.

"De Russen zijn gekwetst/verontwaardigd/boos over het feit dat..."

Ik denk dat veel jongeren hier ook geen idee hebben wat gebelgd betekend.

@levisan Can you still understand what we are rambling here?

@MartinJJ een beetje! If I (try to) read it out loud I can figure out most of it!

Sign in to participate in the conversation
No Agenda Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!