Follow

Wat zijn de beste Nederlandse podcasts?

What are the best Dutch podcasts?

· · Web · 3 · 1 · 1

@levisan
Ik kan je de TPO podcast aanbevelen. Geïnspireerd op de NA podcast, doch politiek gezien veel eenzijdiger. AC heeft blijkbaar geholpen med de opstart. Perfect om je wekelijks bij te brengen met het nieuws uit NL en de Nederlandse kijk op de USA.

(Referring to the Dutch NA podcast clone.)

@levisan TPO, Prisma, Curry & van Inkel, Jensen (ook video).

Sign in to participate in the conversation
No Agenda Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!