Nasz przekaźnik dostał aktualizację i lista instancji pokazuje w tej chwili nie samą prostą listę dołączonych instancji, ale podzieloną na sekcje które instancje są aktywne, które mają chwilowe problemy oraz które już nie istnieją.
relay.101010.pl

Follow

@xaphanpl
dziwne naszych noagendasocial.com i gitmo.life nie ma tam.

@PawelK poproś swojego admina o dodanie. :)
My akceptujemy każdego z automatu.

Sign in to participate in the conversation
No Agenda Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!