Ja się chciałem grzecznie zapytać gdzie są moje pieniądze za 101010? 😂
A tak serio, to jak by ktoś się zastanawiał, to my się nie zamykamy i dalej trwamy przy misji tworzenia maksymalnie otwartej dla wszystkich przestrzeni do dyskusji.

Follow

@xaphanpl
Ktos mi dmuchnal usera stamtad ale szanuje probujcie. GarbledSpeech jest w bledzie.

Sign in to participate in the conversation
No Agenda Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!